എം. ജയചന്ദ്രൻ

ദേശാഭിമാനി, ദീപിക, മെട്രോ വാർത്ത എന്നീ പത്രങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഫ്രീലാൻസ് ജേണലിസ്റ്റ്. സഭ ടി.വിയിൽ പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസറായിരുന്നു.