ഒ.പി. രവീന്ദ്രൻ

എഴുത്തുകാരൻ, പബ്ലിഷർ, ആക്​റ്റിവിസ്​റ്റ്​.