വിജില

കവി, എഴുത്തുകാരി, പ്രണത ബുക്സിൽ  എഡിറ്റർ. ‘അടുക്കളയില്ലാത്ത വീട്‌’ ആദ്യ കവിതാ സമാഹാരം.