അംബേദ്‌കറാണ് അടയാളം എന്തുകൊണ്ട് ഗാന്ധിയല്ല ?

സമീപകാലം സാക്ഷിയായ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക പ്രവണതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി സമൂഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരം പങ്കിടുകയാണ് പ്രമുഖ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡോ. എം. കുഞ്ഞാമൻ. വിഗ്രഹവൽക്കരണത്തെ തകർത്തും രാഷ്ട്രീയ മിത്തുകളെ ചോദ്യം ചെയ്തും പുതിയൊരു കാഴ്ചപ്പാട് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ അഭിമുഖം.

എം. കുഞ്ഞാമന്റെ മറ്റ് ലേഖനങ്ങൾ

ഇ.എം.എസിന്റെ പരിഭാഷയിലാണ് മലയാളത്തിൽ മാർക്‌സ് ചോർന്ന് പോയത്

അസഹിഷ്ണുവായ മാർക്സ്;‌ അംബേദ്കറിസം, അടുത്ത മതം

ശക്​തിയെ ശക്​തി കൊണ്ട്​ നേരിടണം; കീഴാളർക്ക്​ വേണം പുതിയൊരു പ്രത്യയശാസ്​ത്രം

വേണം, ഒരു പ്രതി വിജ്​ഞാനശാസ്​ത്രം

അധ്യാപകരെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതില്ല

എം.കുഞ്ഞാമന്റെ "എതിര്' എന്ന കൃതിയുടെ റിവ്യൂ വായിക്കാം

കുഞ്ഞാമൻ എന്ന റഫറൻസ്

Comments