നവാസ് എം. ഖാദര്‍

കോർഡിനേറ്റർ, സെൻറർ ഫോർ മൈഗ്രേഷൻ പോളിസി ആൻഡ് ഇൻക്ളൂസിവ് ഗവേർണൻസ്, സ്കൂൾ ഓഫ് ഇൻറർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ്, മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി.