ബെന്യാമിൻ

കഥാകൃത്ത്​, നോവലിസ്​റ്റ്​. അക്കപ്പോരിന്റെ 20 നസ്രാണിവർഷങ്ങൾ, ആടുജീവിതം, അൽ അറേബ്യൻ നോവൽ ഫാക്ടറി, മുല്ലപ്പൂനിറമുള്ള പകലുകൾ, മഞ്ഞവെയിൽ മരണങ്ങൾ, മാന്തളിരിലെ 20 കമ്യൂണിസ്റ്റ് വർഷങ്ങൾ, നിശ്ശബ്​ദസഞ്ചാരങ്ങൾ എന്നിവ പ്രധാന നോവലുകൾ.

Short Story

മൂന്നാമത്തെ അദ്ഭുതം, ബെന്യാമിൻ എഴുതിയ കഥ , വായിക്കാം കേൾക്കാം

ബെന്യാമിൻ

Oct 06, 2022

Society

വർഗീയരോഗം കേരളത്തെയും ബാധിച്ചു, ജാഗ്രത പുലർത്താൻ ഇടതുപക്ഷത്തിന്​ കഴിഞ്ഞില്ല

ബെന്യാമിൻ, വി. മുസഫർ അഹമ്മദ്​

May 05, 2022

Novel

തരകൻസ് ഗ്രന്ഥവരി

ബെന്യാമിൻ

May 04, 2022

Literature

സൗകര്യപൂർവമായ പിന്തുണയ്ക്ക് ഒരു മറുകുറിപ്പ്; ഉണ്ണി ആറിനോട്​ ബെന്യാമിൻ

ബെന്യാമിൻ

Jan 25, 2022

Literature

അടിമ കേരളത്തിന്റെ അദൃശ്യ ചരിത്രം- 2021 ൽ ബെന്യാമിൻ വായിച്ച മികച്ച പുസ്തകം

ബെന്യാമിൻ

Jan 01, 2022

Minority Politics

സഭയിലെ ആഭ്യന്തര സംഘർഷമാണ്​ ​​​​​​​ഈ ഉണ്ടയില്ലാ ​വെടികൾക്കുപിന്നിൽ

ബെന്യാമിൻ, കെ. കണ്ണൻ

Sep 12, 2021

Short Story

മൂന്നാമത്തെ അദ്ഭുതം

ബെന്യാമിൻ

Dec 16, 2020

Novel

നിശബ്ദ സഞ്ചാരങ്ങൾ - നോവൽഭാഗം

ബെന്യാമിൻ

Jul 14, 2020

Politics

ഇന്ത്യ മുസ്‌ലിം വിരുദ്ധമാവുകയാണെങ്കിൽ പ്രവാസത്തിന്റെ ഭാവി

ബെന്യാമിൻ

Apr 24, 2020

Kerala

എം.എൽ.എ ശബരീനാഥന് എഴുത്തുകാരൻ ബെന്യാമിന്റെ കത്ത്‌

ബെന്യാമിൻ

Apr 18, 2020

Literature

വിദൂരസ്ഥനായ അപരിചിതൻ വിരുന്നുവരുന്ന ദിവസം

ബെന്യാമിൻ

Apr 07, 2020