അഡ്വ. കെ.പി. രവിപ്രകാശ്​

Developmental Issues

പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മ്യൂസിയത്തിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചുവക്കാനാകാത്ത നെഹ്റു

അഡ്വ. കെ.പി. രവിപ്രകാശ്​

Sep 11, 2023

Education

സർക്കാറേ, നയത്തിന്​ വിരുദ്ധമായി ഒരു സ്​കൂൾ, മാനേജർ പൂട്ടുകയാണ്​...

അഡ്വ. കെ.പി. രവിപ്രകാശ്​

Mar 03, 2023

Society

പൊളിറ്റിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി ​ബോധ്യപ്പെടുത്താനല്ല പരിഷത്ത്​ ജാഥ

അഡ്വ. കെ.പി. രവിപ്രകാശ്​

Feb 24, 2023

Kerala

ഗവർണർ: അധികാര പരിധിയും പരിധി ലംഘനവും

അഡ്വ. കെ.പി. രവിപ്രകാശ്​

Aug 22, 2022

Kerala

മരം മുറി കേസ് ; മറച്ചുവെക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ

അഡ്വ. കെ.പി. രവിപ്രകാശ്​

Jul 06, 2021

Kerala

കെ റെയിൽ പദ്ധതി: ജനങ്ങളുമായി സർക്കാർ ചർച്ച ചെയ്യാത്തത്​ എന്തുകൊണ്ട്​?

അഡ്വ. കെ.പി. രവിപ്രകാശ്​

Jun 25, 2021

Law

ഗവർണർമാർക്ക്​ എത്രത്തോളം ഇടപെടാം

അഡ്വ. കെ.പി. രവിപ്രകാശ്​

Dec 24, 2020

Book Review

കീഴാളത്വം, മാർക്‌സിസം, സ്വതന്ത്ര കമ്പോളം...യോജിപ്പിന്റെയും വിയോജിപ്പിന്റെയും പുസ്തകം

അഡ്വ. കെ.പി. രവിപ്രകാശ്​

Nov 12, 2020

Kerala

കെ- റെയിൽ എവിടെ ആ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട്?

അഡ്വ. കെ.പി. രവിപ്രകാശ്​

Aug 13, 2020