സി.എസ്​. മീനാക്ഷി

സംഗീതം, ശാസ്​ത്രം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ എഴുതുന്നു. ഭൗമചാപം എന്ന പുസ്​തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.