ജിജോ കുര്യാക്കോസ്

ചിത്രകാരൻ, ഫോട്ടോഗ്രാഫർ. ഒരു ദശകത്തിലേറെയായി സ്വവർഗാനുരാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനുഷ്യാവകാശ- ഇടപെടലുകൾ നടത്തിവരുന്നു. സ്വവർഗാനുരാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, സിനിമ- സാഹിത്യ- കലാചരിത്ര വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ, കഥകൾ, ഡോക്യൂമെന്ററികൾ എന്നിവ ചെയ്തുവരുന്നു.