സ്​മിത പന്ന്യൻ

കവി. കണ്ണൂർ പെരളശ്ശേരി സ്​കൂളിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപിക.

Movies

കലയുടെ പെണ്ണാട്ടങ്ങൾ: ‘ആട്ടം’ എന്ന സിനിമ കലയിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും ചെയ്യുന്നത്

സ്​മിത പന്ന്യൻ

Dec 27, 2023

Movies

'അറിയിപ്പ്': ആൺചുവരുകളിലെ പെൺവിജ്ഞാപനങ്ങൾ

സ്​മിത പന്ന്യൻ

Dec 22, 2022

Film Studies

നിഷിദ്ധോ: മലയാള സിനിമയിലെ 'മെയിൽവഴക്ക'ങ്ങളോടുള്ള പ്രതിരോധം

സ്​മിത പന്ന്യൻ

Nov 15, 2022

Education

പി. പ്രേമചന്ദ്രനുവേണ്ടി, നമ്മൾ, അധ്യാപകർക്ക്​ ഐക്യപ്പെടാം

സ്​മിത പന്ന്യൻ

Apr 27, 2022

Movies

‘നിഷിദ്ധോ’: സിനിമയിലെ ‘മെയിൽ വഴക്ക’ങ്ങൾക്ക്​ ഒരു തിരുത്ത്​

സ്​മിത പന്ന്യൻ

Mar 31, 2022

Education

അധ്യാപകർക്കെതിരെ ‘നാവടക്കി പണിയെടുക്കൂ’ അച്ചടക്ക പ്രയോഗം നടപ്പാക്കുകയാണ്​ സർക്കാർ

സ്​മിത പന്ന്യൻ

Feb 16, 2022

Poetry

ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡെത്ത്: ഒരു മരണാനുകരണ ദിനക്കുറിപ്പ്

സ്​മിത പന്ന്യൻ

Jan 31, 2022