കനി കുസൃതി

നാടക- സിനിമ ആക്ടർ.

Movies

അഭിനയിച്ച ചില സിനിമകളിലെ രാഷ്ട്രീയം എനിക്ക് OK ആയിരുന്നില്ല

കനി കുസൃതി, സനിത മനോഹര്‍

May 29, 2024

Women

നടിയായ നടിയല്ലാത്ത കനി കുസൃതി

കനി കുസൃതി, സനിത മനോഹര്‍

May 26, 2024

Movies

'All We Imagine as Light'; കനിയും ദിവ്യപ്രഭയും രാഷ്ട്രീയവും സിനിമയും പറയുന്നു

സനിത മനോഹര്‍, ദിവ്യപ്രഭ, കനി കുസൃതി

May 16, 2024

Memoir

കൗമാര കാമനകൾ |ഡോ. എ.കെ. ജയശ്രീയുട ആത്മകഥാഭാഗം കനി കുസൃതി വായിക്കുന്നു

ഡോ. എ. കെ. ജയശ്രീ, കനി കുസൃതി

Apr 02, 2024

Autobiography

എഴുകോൺ

ഡോ. എ. കെ. ജയശ്രീ, കനി കുസൃതി

Oct 23, 2022

Autobiography

രാഷ്​ട്രീയപാർട്ടികൾ നാടുവാണ കാലം

ഡോ. എ. കെ. ജയശ്രീ, കനി കുസൃതി

Dec 25, 2020

Autobiography

ചെറിയ മനുഷ്യരും വലിയ ലോകവും

ഡോ. എ. കെ. ജയശ്രീ, കനി കുസൃതി

Dec 16, 2020

Autobiography

കൗമാര കാമനകൾ

ഡോ. എ. കെ. ജയശ്രീ, കനി കുസൃതി

Dec 09, 2020

Autobiography

എഴുകോൺ

ഡോ. എ. കെ. ജയശ്രീ, കനി കുസൃതി

Nov 11, 2020