ജി. ആർ. ഇന്ദുഗോപൻ

കഥാകൃത്ത്, നോവലിസ്റ്റ്. മാധ്യമപ്രവർത്തകനായിരുന്നു. അമ്മിണിപ്പിള്ള വെട്ടുകേസ്, തസ്കരൻ മണിയൻ പിള്ളയുടെ ആത്മകഥ, ഡിറ്റക്​ടീവ്​ പ്രഭാകരൻ, വിലായത്ത്​ ബുദ്ധ ഉൾപ്പടെ മുപ്പതിലേറെ കൃതികൾ.

Memoir

ആന, മയിൽ, സിനിമ, മരണം...

ജി. ആർ. ഇന്ദുഗോപൻ

Dec 29, 2022

Literature

സാഹിത്യം കരിയറാക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന അപകടത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യം വേണം

ജി. ആർ. ഇന്ദുഗോപൻ, അഞ്ജലി അനിൽകുമാർ

Oct 24, 2022

Short Story

മറുത- ജി. ആർ. ഇന്ദുഗോപൻ എഴുതിയ കഥ , വായിക്കാം, കേൾക്കാം

ജി. ആർ. ഇന്ദുഗോപൻ

Oct 18, 2022

Literature

സാഹിത്യം കരിയറാക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന അപകടത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യം വേണം

ജി. ആർ. ഇന്ദുഗോപൻ, അഞ്ജലി അനിൽകുമാർ

Mar 23, 2022

Movies

മാലിക് എങ്ങനെയാണ് ബീമാപ്പള്ളിയുടെ കഥയാകുന്നത്?

ജി. ആർ. ഇന്ദുഗോപൻ

Jul 24, 2021

Society

മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലിനെ കുറിച്ച് എന്താ ആരും ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാത്തത്?

ജി. ആർ. ഇന്ദുഗോപൻ

Jan 22, 2021

Short Story

മറുത

ജി. ആർ. ഇന്ദുഗോപൻ

Dec 03, 2020

History

സർവനാശത്തിന്റെ കപ്പൽ; ആ യാത്രയ്ക്ക് 200 വയസ്

ജി. ആർ. ഇന്ദുഗോപൻ

Apr 07, 2020