സി.ബാലഗോപാൽ

എഴുത്തുകാരന്‍, Terumo Penpol Ltd സ്ഥാപകന്‍