പദ്​മനാഭൻ ബ്ലാത്തൂർ

കവി, നാടകപ്രവർത്തകൻ. കാസർക്കോട് കൊടിയമ്മ ഗവ. ഹൈസ്‌കൂളിൽ മലയാളം അധ്യാപകനായിരുന്നു.