ആനന്ദ്

മലയാളത്തിലെ മുതിർന്ന എഴുത്തുകാരൻ, ചിന്തകൻ. ആൾക്കൂട്ടം, അഭയാർത്ഥികൾ, ഗോവർദ്ധന്റെ യാത്രകൾ, മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ജൈവ മനുഷ്യൻ തുടങ്ങിയവ പ്രമുഖ കൃതികൾ.