എൻ. വി. ബാലകൃഷ്ണൻ

എഴുത്തുകാരൻ. 'മതം ലൈംഗികത മൂലധനം പരിസ്ഥിതി' എന്ന പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.