ചെറായി രാമദാസ്​

ചരിത്ര ഗവേഷകൻ, മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ. കേരളീയ നവോത്ഥാനകാലത്തെക്കുറിച്ച് സവിശേഷ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവർണ പക്ഷ രചനകൾ, അംബേദ്കറുടെ മരണം, അയ്യൻകാളിക്ക് ആദരത്തോടെ, ശാംകര സ്മൃതി (പുനരച്ചടി പരിശോധകൻ) തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ.

History

ആയിരം രൂപയ്ക്ക് ദിവാൻ ജോലി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറുളളവരെ കണ്ടെത്തുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാലം

ചെറായി രാമദാസ്​

Jan 25, 2022

History

നാടിനെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന രാജകീയ ചൂഷകസംഘം

ചെറായി രാമദാസ്​

Jan 19, 2022

History

തൃശ്ശൂരി​ലെ തീവണ്ടിപ്പാത അയിത്തപ്പാടിനകത്തു വരാതിരിക്കാൻ സവർണരുടെ പരാതി, ദൂരമളക്കുന്ന രാജാവ്​

ചെറായി രാമദാസ്​

Jan 12, 2022

History

പള്ളുരുത്തിയിലെ മതസംഘർഷവും ഒരു കലാപസ്വരവും

ചെറായി രാമദാസ്​

Jan 03, 2022

History

തങ്കനെറ്റിപ്പട്ടം വിറ്റുണ്ടാക്കിയ റെയിൽപാളം എന്ന ചെമ്പുകഥ

ചെറായി രാമദാസ്​

Dec 29, 2021

History

കടൽ കടന്നതിന്​ പ്രജയെ ഭ്രഷ്ടനാക്കി കല്യാണം മുടക്കാൻ തത്രപ്പെടുന്ന ഒരു രാജാവ്

ചെറായി രാമദാസ്​

Dec 20, 2021

History

ബ്രാഹ്​മണഭയമുള്ള, അവരുടെ ‘കൈക്കാരൻ’ മാത്രമായ ഒരു രാജാവ്​

ചെറായി രാമദാസ്​

Dec 12, 2021

History

രാജർഷി രാമവർമ: ഇതാ, രേഖകൾ സത്യം പറയുന്നു

ചെറായി രാമദാസ്​

Dec 06, 2021