ഡോ. കുട്ടികൃഷ്ണൻ എ.പി.

തളിപ്പറമ്പ് സർ സയ്യദ് കോളേജിലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പിൽ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ. മുൻ പ്രോ ​വൈസ് ചാൻസലർ, കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി.