അനിത തമ്പി

കവി, വിവർത്തക. ആദ്യ കവിതാസമാഹാരം മുറ്റമടിക്കുമ്പോൾ. അഴകില്ലാത്തവയെല്ലാം, ആലപ്പുഴ വെള്ളം എന്നിവ മറ്റു സമാഹാരങ്ങൾ​. ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, ജർമൻ, സ്വീഡിഷ് ഭാഷകളിലേക്ക്​ കവിതകൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Society

ആണുറകളെപ്പറ്റി - മനുഷ്യരാശിയുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിത്തീർത്ത ഉറയുടെ ചരിത്രം

അനിത തമ്പി

Oct 31, 2022

Reading a Poet

നഗരത്തെ നാലുമൂലയ്ക്കും പിടിച്ച് ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി വായിലിട്ട് വിഴുങ്ങുന്ന മാർതി സാലെസ്

അനിത തമ്പി

Oct 23, 2022

Science and Technology

ആണുറകളെപ്പറ്റി

അനിത തമ്പി

Oct 22, 2022

Society

ആണുറകളെപ്പറ്റി

അനിത തമ്പി

Jun 29, 2022

Reading a Poet

ഒരു ചെറിയ മഞ്ഞ പേരയ്ക്ക

അനിത തമ്പി

Dec 16, 2021

Poetry

ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഒരടിക്കുറിപ്പ്

അനിത തമ്പി

Jun 24, 2021

Cultural Studies

ആണുറകളെപ്പറ്റി

അനിത തമ്പി

Dec 11, 2020

Poetry

പ്രാട്ടി

അനിത തമ്പി

Aug 02, 2020

Poetry

മൈമുണ്ണി അലി - മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ ആൾക്കവിതകൾ

അനിത തമ്പി

Jul 24, 2020

Poetry

ചന്ദ്രകല - മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ ആൾക്കവിതകൾ

അനിത തമ്പി

Jul 19, 2020

Poetry

നെൽ‌സൺ ഫെർണാണ്ടസ് - മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ ആൾക്കവിതകൾ

അനിത തമ്പി

Jul 13, 2020

Poetry

മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ ആൾക്കവിതകൾ

അനിത തമ്പി

Jul 08, 2020