ഷിനോജ് ചോറൻ

കലാകൃത്ത്, കലാ അധ്യാപകൻ. കേന്ദ്ര ലളിതകലാ അക്കാദമി നാഷണൽ റിസർച്ച് സ്കോളർ.