ശ്രീജിത്ത്​ ദിവാകരൻ

മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ, തിരക്കഥാകൃത്ത്​. ‘കുറ്റവും ശിക്ഷയും’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥാകൃത്താണ്​.