ഡോ. ആന്റോ പി. ചീരോത

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്​ഛൻ മലയാളം സർവകലാശാലയിൽ മീഡിയ സ്​റ്റഡീസ്​ സ്​കൂളിൽ അധ്യാപകൻ.