എം. സുൽഫത്ത്​

എഴുത്തുകാരി, അധ്യാപിക. ഫോറം ഫോർ മുസ്​ലിം വിമൻസ് ജൻഡർ ജസ്റ്റിസിൻ്റെ പ്രവർത്തക.