പ്രൊഫ. ടി. ശോഭീന്ദ്രൻ

പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ, എഴുത്തുകാരൻ, അധ്യാപകൻ. അമ്മ അറിയാൻ (1986) ഷട്ടർ (2013), എന്നീ ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു.

Environment

ശബരിമല കാനനക്ഷേത്രമാണ്, അതിനെ കോൺക്രീറ്റ് കാടാക്കരുത്

പ്രൊഫ. ടി. ശോഭീന്ദ്രൻ, ഡോ. ദീ​പേഷ്​ കരിമ്പുങ്കര

Feb 16, 2021

Autobiography

കന്നട നാടകത്തിന്റെ നാട്ടരങ്ങിൽ

പ്രൊഫ. ടി. ശോഭീന്ദ്രൻ, ഡോ. ദീ​പേഷ്​ കരിമ്പുങ്കര

Feb 12, 2021

Autobiography

ബ്രഹ്‌മഗിരിയിലേക്കൊരു ചരിത്രയാത്ര

പ്രൊഫ. ടി. ശോഭീന്ദ്രൻ, ഡോ. ദീ​പേഷ്​ കരിമ്പുങ്കര

Feb 10, 2021

Memoir

നമ്മ കന്നട രാജ്യോത്സവം

പ്രൊഫ. ടി. ശോഭീന്ദ്രൻ, ഡോ. ദീ​പേഷ്​ കരിമ്പുങ്കര

Feb 04, 2021

Books

മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഡയറീസ്; ജോൺ എബ്രഹാമിനൊപ്പം

പ്രൊഫ. ടി. ശോഭീന്ദ്രൻ, ഡോ. ദീ​പേഷ്​ കരിമ്പുങ്കര

Feb 04, 2021

Memoir

ശായരിയുടെ ആകാശജാലകങ്ങൾ

പ്രൊഫ. ടി. ശോഭീന്ദ്രൻ, ഡോ. ദീ​പേഷ്​ കരിമ്പുങ്കര

Jan 26, 2021

Memoir

സീതാ കല്യാണം

പ്രൊഫ. ടി. ശോഭീന്ദ്രൻ, ഡോ. ദീ​പേഷ്​ കരിമ്പുങ്കര

Jan 19, 2021

Memoir

ബസമ്മയുടെ മുത്തുഗ ഇലകൾ

പ്രൊഫ. ടി. ശോഭീന്ദ്രൻ, ഡോ. ദീ​പേഷ്​ കരിമ്പുങ്കര

Jan 11, 2021

Memoir

കുട്ടികൾ നട്ടുവളർത്തിയ നാട്ടുമരം

പ്രൊഫ. ടി. ശോഭീന്ദ്രൻ, ഡോ. ദീ​പേഷ്​ കരിമ്പുങ്കര

Jan 06, 2021

Memoir

മൊളക്കാൽമുരുവെന്ന പാഠപുസ്തകം

പ്രൊഫ. ടി. ശോഭീന്ദ്രൻ, ഡോ. ദീ​പേഷ്​ കരിമ്പുങ്കര

Dec 29, 2020