ഖസാക്ക് എന്നെ വായിച്ച കഥ

മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ്

Book Review

ഇനിയുമൊരു വായനക്കായി തുറക്കുകയാണ്, ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം

മുഹമ്മദ്​ അബ്ബാസ്​

Nov 06, 2023

Book Review

മാപ്പ്, ഒ.വി. വിജയനോട്…

മുഹമ്മദ്​ അബ്ബാസ്​

Oct 31, 2023

Book Review

സൈക്യാട്രിക്ക് വാർഡിലെ ഖസാക്ക്

മുഹമ്മദ്​ അബ്ബാസ്​

Oct 22, 2023

Book Review

‘നല്ലതല്ലേ?’, രവിയുടെ ആ വിവാദ ചോദ്യം

മുഹമ്മദ്​ അബ്ബാസ്​

Oct 15, 2023

Book Review

ഭയത്തിന്റെ ചെമ്പരത്തികൾ ഉള്ളിലൊളിപ്പിച്ച്…

മുഹമ്മദ്​ അബ്ബാസ്​

Oct 06, 2023

Book Review

ഖസാക്കോ എം.ടിയോ? ഒരു തർക്കം

മുഹമ്മദ്​ അബ്ബാസ്​

Sep 29, 2023

Book Review

മയ്യഴി, കാലം, പാണ്ഡവപുരം, പെഡ്രോ പരാമോ; മണ്ണെണ്ണയൊഴിച്ച് കത്തിച്ച ഉന്മാദിയുടെ കടലാസുപെട്ടി

മുഹമ്മദ്​ അബ്ബാസ്​

Sep 21, 2023

Book Review

ഞാൻ മൈമുനയെ മണത്തു, രുചിച്ചു…

മുഹമ്മദ്​ അബ്ബാസ്​

Sep 15, 2023

Book Review

മരണം വരെയും തുടരുന്ന ഒരു നായാട്ടിന്റെ തുടക്കം

മുഹമ്മദ്​ അബ്ബാസ്​

Sep 07, 2023

Book Review

ഖസാക്ക് എന്നെ വായിച്ച കഥ

മുഹമ്മദ്​ അബ്ബാസ്​

Aug 31, 2023