വിപിൻ മോഹൻ

എഴുത്തുകാരൻ, ഗൾഫിൽ ജോലി​ ചെയ്യുന്നു.

Memoir

തീക്ഷ്ണമായ കണ്ണുകൾ, തീവ്രമായ ഭാവം; സ്മിത പാട്ടീലിനെ മറക്കുന്നതെങ്ങനെ?

വിപിൻ മോഹൻ

Dec 13, 2023

Obituary

കെ ജി ജോർജ്, തിലകൻ - രണ്ട് ആശാന്മാർ

വിപിൻ മോഹൻ

Sep 25, 2023

Memoir

സ്മിത, മരിക്കാത്ത നായിക

വിപിൻ മോഹൻ

Sep 23, 2023

Music

സ്വർണലത, പല ഭാഷകളിലേക്കുപടർന്ന ഒരൊറ്റ സ്വരം

വിപിൻ മോഹൻ

Sep 12, 2023

Movies

ഷെയ്ൻ - ഷൈൻ ബ്രൈറ്റ് ലൈക്‌ എ ഡയമണ്ട്

വിപിൻ മോഹൻ

Sep 04, 2023

Music

പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിന്റെ ജോൺസൺ

വിപിൻ മോഹൻ

Aug 18, 2023

Obituary

ആ രണ്ടുപേരിൽ ഒരാൾ ബാക്കിയാകുമ്പോൾ…

വിപിൻ മോഹൻ

Aug 10, 2023

Film Studies

ഭരതൻ കണ്ണെത്താദൂരെ മറുതീരമണഞ്ഞിട്ട് 25 വർഷം

വിപിൻ മോഹൻ

Jul 30, 2023

Memoir

ഓടിവരാനാവാതേതോ വാടിയിൽ നീ പാടുകയോ...

വിപിൻ മോഹൻ

Feb 06, 2023

Football

വിശ്വാസിയല്ലാത്ത എന്നെ വിശ്വാസിയാക്കിയ ദൈവം

വിപിൻ മോഹൻ

Dec 19, 2022

Movies

മനസ്സിലെ നീറ്റലാണിപ്പോഴും മമ്മൂട്ടിയുടെ ആ കണ്ണുകൾ

വിപിൻ മോഹൻ

Aug 17, 2022

Movies

കെ.എൻ. ശശിധരന്റെ കാണാത പോയ സിനിമകൾ

വിപിൻ മോഹൻ

Jul 16, 2022