കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ

കവി, നോവലിസ്റ്റ്, സാഹിത്യവിമർശകൻ, അധ്യാപകൻ. ഒഴിഞ്ഞ വൃക്ഷഛായയിൽ, ഒരു മുടന്തന്റെ സുവിഷേശം, കറുത്ത പാൽ (കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ), ഇത്രമാത്രം (നോവൽ), ഈ കണ്ണടയൊന്ന് വെച്ചുനോക്കൂ, കോന്തല, കവിയുടെ ജീവചരിത്രം, എല്ലാ ചലനങ്ങളും വ്യതിചലനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പ്രധാന കൃതികൾ ​​​​​​​

Memoir

പാസ്സേജ് ടു ദ റിയൽ കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ

കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ

Feb 06, 2024

Poetry

നഗ്‌നന്‍

കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ

May 04, 2023

Opinion

മതേതരത്വം എന്ന പദം ഒരു നുണയായി മാറിയ കാലം

കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ

Aug 13, 2022

Literature

പിരിഞ്ഞുപോവാൻ മനസ്സ് വരാത്ത മിത്രമായി ​​​​​​​രോഗം പോലെ, കവിതയും

കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ

Feb 04, 2022

Literature

2021-ൽ കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ വായിച്ച മികച്ച പുസ്തകം- കൊലയുടെ കോറിയോഗ്രഫി

കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ

Jan 02, 2022

Memoir

സച്ചി; അകാലത്തിൽ നിലച്ചുപോയ അപൂർണതയുടെ പരുഷസൗന്ദര്യമുള്ള കവിത

സജിത കെ.ആർ., കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ

Dec 29, 2021

Poetry

ആറിത്തണുത്ത ജീവിതം, രാഷ്ട്രീയ കേരളം

കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ

Nov 13, 2021

Poetry

നേത്രോത്സവം

കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ

Aug 25, 2021

Poetry

ക്ഷമ

കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ

Jan 27, 2021

Poetry

തകരച്ചെണ്ട

കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ

Jun 16, 2020

Poetry

വിക്ക്

കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ

May 23, 2020