ഉമ്മർ ടി.കെ.

അധ്യാപകൻ, എഴുത്തുകാരൻ

Memoir

വിരമിച്ച ഒരധ്യാപകന്റെ പച്ചയായ ജീവിതം

ഉമ്മർ ടി.കെ.

Feb 02, 2024

Education

ആ കുറ്റപത്രം റദ്ദാക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ ‘ഞങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷമാണ്​’ എന്ന്​ പറയാതിരിക്കൂ…

ഉമ്മർ ടി.കെ.

May 05, 2023

Education

തുരുമ്പിച്ച വാളും അധ്യാപകന്റെ തലയും

ഉമ്മർ ടി.കെ.

Apr 06, 2023

Education

മൂന്നു ലക്ഷത്തിലേറെ വിദ്യാർഥികളുടെ വിലപ്പെട്ട പഠനസമയം നഷ്​ടമാക്കിയത്​ എന്തിനായിരുന്നു?

ഉമ്മർ ടി.കെ.

Aug 26, 2022

Education

കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവം ശിവൻകുട്ടി തകർക്കും

ഉമ്മർ ടി.കെ., മനില സി. മോഹൻ

Jul 06, 2022

Education

SSLC ഫലം: CBSE ലോബിയുടെ തന്ത്രം ഫലിച്ചു, ആഘോഷിക്ക​ട്ടെ, ഭരണകൂടത്തിലെ അന്തഃപ്പുരങ്ങൾ

ഉമ്മർ ടി.കെ.

Jun 16, 2022

Education

മാഷെ ശിക്ഷിച്ചുകൊള്ളൂ, പക്ഷേ നിരപരാധികളായ കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കുക തന്നെ വേണം

ഉമ്മർ ടി.കെ.

Feb 12, 2022

Gender

പാർട്ടി എന്നത് വിശ്വാസമാണ്, ആ വിശ്വാസം തകരാതിരിക്കാൻ പാവങ്ങൾക്ക് ന്യായീകരണം വേണം

ഉമ്മർ ടി.കെ.

Dec 01, 2021

Human Rights

താഹയുടെ ജാമ്യനിഷേധം: ഈ ഇടതുപക്ഷനിശ്ശബ്ദതയും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം

ഉമ്മർ ടി.കെ.

Jan 11, 2021

Society

പണം കൊടുത്താൽ ഒരു ദളിതന് എൻ.എസ്.എസ് കൊളേജിൽ ജോലി കൊടുക്കുമോ

ഉമ്മർ ടി.കെ.

Oct 30, 2020