ഡോ. സ്മിത പി. കുമാർ

Environment

വനത്തെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി ഇല്ലാതാക്കുന്ന ‘വന സംരക്ഷണ ബിൽ’

കെ. സഹദേവൻ, ഡോ. സ്മിത പി. കുമാർ

Mar 30, 2023

India

കർഷകർ വിതയ്ക്കും സർക്കാർ വളമിടും അദാനി കൊയ്യും

ഡോ. സ്മിത പി. കുമാർ

Oct 06, 2022

India

പട്ടിണി മാറ്റാനുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് കെണിയും അദാനിപ്പുരയിലെ ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണവും

ഡോ. സ്മിത പി. കുമാർ

Oct 03, 2022

India

'ഘർ വാപസി', വിജയിച്ച കർഷകർ ഇന്ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു

ഡോ. സ്മിത പി. കുമാർ

Dec 11, 2021

India

ലക്ഷദ്വീപിലെ ‘പരിഷ്‌കാര'ങ്ങൾക്കുപുറകിൽ ഒരു ആസൂത്രിത ഗൂഢാലോചനയുണ്ട്

ഡോ. സ്മിത പി. കുമാർ

May 29, 2021

Agriculture

നൂറു ദിനങ്ങൾ​ കൊണ്ട്​ കർഷകർ രാജ്യത്തെ പഠിപ്പിച്ചത്​

ഡോ. സ്മിത പി. കുമാർ

Mar 05, 2021

Agriculture

​ട്രാക്​റ്റർ റാലി തുടങ്ങി, ഈ റിപ്പബ്ലിക്​ കർഷകരുടേതാണ്​

ഡോ. സ്മിത പി. കുമാർ

Jan 25, 2021

Agriculture

മൻകി ബാത്തിന്റെ ഒച്ചയ്ക്ക് മുകളിൽ പാത്രം കൊട്ടാൻ ആഹ്വാനം

ഡോ. സ്മിത പി. കുമാർ

Dec 21, 2020

Agriculture

ഡൽഹി വിറയ്ക്കുന്നു, കർഷകരുടെ സമരവീര്യത്തിൽ

ഡോ. സ്മിത പി. കുമാർ

Nov 30, 2020

Women

ഒരു വനിത മുഖ്യമന്ത്രി ഇല്ലാത്തതിനുപിന്നിൽ പാർട്ടികളിലെ ആണധികാരബോധം

ഡോ. സ്മിത പി. കുമാർ

Nov 27, 2020

India

എന്തുകൊണ്ട്​ കർഷകർ ഈ നിയമത്തിനെതിരെ തെരുവിലിറങ്ങി?

ഡോ. സ്മിത പി. കുമാർ

Sep 20, 2020

Climate Change

രാഷ്ട്രീയ വെട്ടുക്കിളികളെ സ്പർശിക്കാത്ത കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾ

ഡോ. സ്മിത പി. കുമാർ

Jun 25, 2020

Women

അസാധാരണ കാലത്തിന്റെ ലിംഗഭേദം

ഡോ. സ്മിത പി. കുമാർ

May 23, 2020