സി.ജെ. ജോർജ്ജ്

കോഴിക്കോട്​ ബാലുശ്ശേരി ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്​കർ മെ​മ്മോറിയൽ ഗവ. കോളജിൽ അസോസിയറ്റ്​ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു. ഭാഷയും സാഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി മൗലിക രചനകൾ. വാക്കിന്റെ സാമൂഹികശാസ്​ത്രം, ചിഹ്​നശാസ്​ത്രവും ഘടനാവാദവും, കുതിരക്കാൽ തുടങ്ങിയവ പ്രധാന കൃതികൾ.

Kerala

സംഘടനാ മെമ്പർഷിപ്പ് വിധേയത്വത്തിന്റെ റേഷൻ കാർഡ്; കാമ്പസുകളിലില്ലാത്തത് രാഷ്ട്രീയം മാത്രം

സി.ജെ. ജോർജ്ജ്

Mar 15, 2024

Literature

‘ആഘോഷത്തിന് ആര് എണ്ണ പകരുന്നു?’

സി.ജെ. ജോർജ്ജ്

Jan 11, 2024

Obituary

അത്യന്തം മികച്ച ഒരു മനുഷ്യവിഭവത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ പോയ ജനതയെക്കുറിച്ച്…

സി.ജെ. ജോർജ്ജ്

Dec 08, 2023

Literature

വാക്കിന്റെയും എഴുത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയം; ​​​​​​​എഴുത്തുകാരുടെയും

സി.ജെ. ജോർജ്ജ്

Nov 20, 2022

Literature

എഴുത്തുകാരന്റെ ഇടം തേടി, കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്ന്​ മുന്നോട്ട്

സി.ജെ. ജോർജ്ജ്

Feb 09, 2022

Memoir

യുവസുഹൃത്തേ, വിട

സി.ജെ. ജോർജ്ജ്

Feb 09, 2022

Books

വായന, എഴുത്ത്, രാഷ്ട്രീയം: ഒരു ധൈഷണികന്റെ രൂപീകരണം

സി.ജെ. ജോർജ്ജ്

Feb 08, 2022

Literature

ഉച്ചാരണവും പാരമ്പര്യങ്ങളും

സി.ജെ. ജോർജ്ജ്

Feb 26, 2021

Literature

ഭാഷയുടെ ചരിത്രം: ഭാവനയുടെയും ചിന്തയുടെയും

സി.ജെ. ജോർജ്ജ്

Dec 08, 2020

Education

അധ്യാപകരേ; സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന്, നേരത്തിന്, നിശ്ചയത്തിന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കാലം വരികയാണ്

സി.ജെ. ജോർജ്ജ്

Oct 05, 2020