ശിഹാബുദ്ദീൻ പൊയ്​ത്തുംകടവ്​

കഥാകൃത്ത്, നോവലിസ്റ്റ്, കവി, തിരക്കഥാകൃത്ത്. ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരു കണ്ണ്, ഈർച്ച, കടൽമരുഭൂമിയിലെ വീട്, ആലി വൈദ്യൻ, ഈ സ്‌റ്റേഷനിൽ ഒറ്റക്ക്, ശിഹാബുദ്ദീന്റെ കഥകൾ, നിലാവിനറിയാം എന്നിവ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ.