എൻ. പ്രഭാകരൻ

കഥാകൃത്ത്, നോവലിസ്റ്റ്, നാടകകൃത്ത്, അധ്യാപകൻ. പുലിജന്മം, തിയ്യൂർ രേഖകൾ, എൻ.പ്രഭാകരന്റെ കഥകൾ, ജനകഥ തുടങ്ങിയവ പ്രധാന കൃതികൾ

Autobiography

പയ്യന്നൂർ കോളേജിൽ - ഞാൻ മാത്രമല്ലാത്ത ഞാൻ

എൻ. പ്രഭാകരൻ

Oct 21, 2022

Autobiography

ഞാൻ മാത്രമല്ലാത്ത ഞാൻ

എൻ. പ്രഭാകരൻ

Oct 22, 2021

Autobiography

ശകലിതം ഈ വിചാരങ്ങൾ (വേദനകളും)

എൻ. പ്രഭാകരൻ

Feb 23, 2021

Autobiography

അവസാന ശ്രമങ്ങൾ

എൻ. പ്രഭാകരൻ

Feb 17, 2021

Autobiography

നെഞ്ച് പിളർന്ന ഒരു ചോദ്യം

എൻ. പ്രഭാകരൻ

Feb 12, 2021

Autobiography

എഴുതാൻ ഭയന്ന ഡയറിക്കുറിപ്പ്

എൻ. പ്രഭാകരൻ

Feb 03, 2021

Autobiography

എഴുതാൻ ഭയന്ന ഡയറിക്കുറിപ്പ്

എൻ. പ്രഭാകരൻ

Jan 25, 2021

Autobiography

ഞാൻ മാത്രമല്ലാത്ത ഞാൻ - ലണ്ടനിലെ അമ്മാമൻ

എൻ. പ്രഭാകരൻ

Jan 18, 2021

Autobiography

സ്നേഹപ്പരപ്പ്

എൻ. പ്രഭാകരൻ

Jan 11, 2021

Autobiography

പയ്യന്നൂർ കോളേജിൽ

എൻ. പ്രഭാകരൻ

Jan 06, 2021

Memoir

ഞാൻ മാത്രമല്ലാത്ത ഞാൻ

എൻ. പ്രഭാകരൻ

Dec 28, 2020

Autobiography

ഞാൻ മാത്രമല്ലാത്ത ഞാൻ

എൻ. പ്രഭാകരൻ

Dec 21, 2020

Autobiography

ഞാൻ മാത്രമല്ലാത്ത ഞാൻ

എൻ. പ്രഭാകരൻ

Dec 17, 2020

Autobiography

ഓർമയിലെ 'ഓടക്കുഴൽ'

എൻ. പ്രഭാകരൻ

Dec 08, 2020

Autobiography

എന്റെ പഴയങ്ങാടി, എന്റെ എരിപുരം

എൻ. പ്രഭാകരൻ

Nov 28, 2020

Autobiography

ഞാൻ മാത്രമല്ലാത്ത ഞാൻ

എൻ. പ്രഭാകരൻ

Nov 19, 2020