റൂബിൻ ഡിക്രൂസ്‌

നാഷണൽ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റിന്റെ മലയാളം എഡിറ്റർ, കേരള ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മുൻ ഡയറക്ടർ.

Books

മുതലാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് രണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ

റൂബിൻ ഡിക്രൂസ്‌

Feb 26, 2021

Children

അമ്മപ്പശുവിന്റെ കഥകൾ

റൂബിൻ ഡിക്രൂസ്‌

Feb 20, 2021

Books

മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച മൂന്നു പുസ്തകങ്ങൾ

റൂബിൻ ഡിക്രൂസ്‌

Feb 12, 2021

Book Review

നൽകുന്ന മരം

റൂബിൻ ഡിക്രൂസ്‌

Feb 06, 2021

Books

ഗജപതി കുലപതി ആആച്ച്ചൂ, ഗജപതി കുലപതി കലബലൂഷ്, ഗജപതി കുലപതി കളിച്ചാ കുളിച്ചാ, ഗജപതി കുലപതി ഗുർബുറൂം...

റൂബിൻ ഡിക്രൂസ്‌

Jan 25, 2021

Society

ആൺകുട്ടികൾ കരയാമോ? ആൺകുട്ടികൾക്ക് പിങ്ക് കുപ്പായമിടാമോ? ആൺകുട്ടികൾക്ക് പൊട്ടുതൊടാമോ?

റൂബിൻ ഡിക്രൂസ്‌

Jan 20, 2021

Book Review

പിപ്പി പാർക്കിൽ പോകുന്നു

റൂബിൻ ഡിക്രൂസ്‌

Jan 15, 2021

Book Review

പിപ്പി ലോങ്‌സ്റ്റോക്കിങ്‌സ്- രണ്ടു കാലിലും വെവ്വേറെ നിറത്തിലെ നീണ്ട സ്റ്റോക്കിങ്‌സ് ഇടുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി

റൂബിൻ ഡിക്രൂസ്‌

Jan 07, 2021

Law

എന്തിനാണ് ഈ ഭരണഘടന കുട്ടികളേ?

റൂബിൻ ഡിക്രൂസ്‌

Jan 01, 2021

Book Review

പുൽക്കുടിലിൽ വീടുണ്ടാക്കുന്നവരുടെ കഥകൾ

റൂബിൻ ഡിക്രൂസ്‌

Dec 25, 2020

Book Review

പെൺകുട്ടികളുടെ ഉടുപ്പ് ഇടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികൾ

റൂബിൻ ഡിക്രൂസ്‌

Dec 17, 2020

Book Review

അമൃത ഷേർ-ഗിൽ; ബ്രഷ് പിടിച്ച ഒരു റെബൽ

റൂബിൻ ഡിക്രൂസ്‌

Dec 10, 2020

Literature

മോത്തായിനായി മുത്തശ്ശി

റൂബിൻ ഡിക്രൂസ്‌

Dec 01, 2020

Children

കവിതയാൽ സൗഖ്യപ്പെട്ട മീൻ

റൂബിൻ ഡിക്രൂസ്‌

Nov 11, 2020

Kerala

താഹയ്ക്കും അലനും ജാമ്യം; ഇനി മുഖ്യമന്ത്രി തിരുത്തുമോ?

റൂബിൻ ഡിക്രൂസ്‌

Sep 10, 2020