സുകുമാരൻ ചാലിഗദ്ദ

വയനാട്ടിലെ ആദിവാസി സമൂഹത്തിൽനിന്നുയർന്നുവന്ന ശ്രദ്ധേയ കവി. റാവുള ഭാഷയിലും മലയാളത്തിലും എഴുതുന്നു. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ജനറൽ കൗൺസിൽ അംഗം.

Poetry

ഇടിമുട്ടി

സുകുമാരൻ ചാലിഗദ്ദ

Feb 09, 2024

Poetry

കൂ ... കൂ ... കൂ ...

സുകുമാരൻ ചാലിഗദ്ദ

Nov 10, 2023

Poetry

ദൈവം വരുന്ന ദിവസവും പ്രേതം വരുന്ന ദിവസവും

സുകുമാരൻ ചാലിഗദ്ദ

Sep 22, 2023

Poetry

പുതിയ സുഹൃത്ത്

സുകുമാരൻ ചാലിഗദ്ദ

Jul 28, 2023

Poetry

SPEED

സുകുമാരൻ ചാലിഗദ്ദ

May 26, 2023

Dalit

ആദിവാസിയെ തല്ലിക്കൊന്നിട്ട്​ നിശ്ശബ്​ദമായിരിക്കുന്ന കേരളം

സുകുമാരൻ ചാലിഗദ്ദ

Feb 13, 2023

Poetry

പൊട്ടിച്ച കത്തിനകത്തൊരളിയൻ

സുകുമാരൻ ചാലിഗദ്ദ

Dec 24, 2022

Poetry

ആരോഗ്യമുള്ള ജീവിയുടെ പേര്

സുകുമാരൻ ചാലിഗദ്ദ

Oct 19, 2022

Poetry

House Police

സുകുമാരൻ ചാലിഗദ്ദ

Sep 12, 2022

Reading a Poet

മരങ്ങളില്ലാത്ത കാട്ടിൽ ​​​​​​​കുയിലാകുന്ന കവി

സുകുമാരൻ ചാലിഗദ്ദ

Jun 08, 2022

Reading a Poet

കാടുടുത്തവന്റെ കവിതക്കറ

സുകുമാരൻ ചാലിഗദ്ദ

Aug 12, 2021

Poetry

കാട്ടുപക്ഷി

സുകുമാരൻ ചാലിഗദ്ദ

Mar 30, 2021