ഇ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ

അധ്യാപകൻ, പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ, എഴുത്തുകാരൻ. ഉത്തരകേരളത്തിലെ വിശുദ്ധവനങ്ങൾ, കേരളത്തിലെ നാട്ടുവൈദ്യം എന്നിവ കൃതികൾ

Climate Change

ഉച്ചവെയിൽ  കൃഷ്ണപ്പാട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ

ഇ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ

May 03, 2024

Philosophy

മന്നത്തിനെയും ആനന്ദതീർഥനെയും ഒരേ അനുസ്മരണത്തിൽ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ദേശാഭിമാനി സൂത്രം

ഇ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ

Jan 08, 2024

Memoir

മറഞ്ഞിട്ടും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ചിലതിനെക്കുറിച്ച്…

ഇ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ

Dec 16, 2023

Short Story

മുത്തുപിള്ള

ഇ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ

Oct 22, 2022

Society

അനന്തപുരിപ്പള്ളത്തിൽ പുതിയ മുതല ദിവസങ്ങൾക്കകം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം, ബലികൾ ഇനിയും തുടരാം...

ഇ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ

Oct 12, 2022

Society

വിഷുവിളക്കും മാപ്പിളവിലക്കും

ഇ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ

Apr 16, 2022

Social Media

സംബോധന തന്നെ തെറിയാകുന്ന സൈബറിടത്തിലെ ഒരു തരം രോഗം

ഇ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ

Jan 27, 2022

Kerala

കാസർകോടിന് തലസ്ഥാനത്തെത്താൻ അത്ര ധൃതിയൊന്നുമില്ല

ഇ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ

Jan 21, 2022

Kerala

എൻഡോസൾഫാൻ വിരുദ്ധ സമരം പുതിയൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക്

ഇ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ

Oct 21, 2021

Environment

എൻഡോസൾഫാൻ: വസന്തം തിരിച്ചു വന്നിട്ടും ദുരിതം തീരുന്നില്ല

ഇ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ

Oct 09, 2021

Cultural Studies

പൊന്നാട കയ്യിലിട്ടുകൊടുത്തത്രേ തന്ത്രി

ഇ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ

Apr 26, 2021

Literature

മുത്തുപിള്ള

ഇ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ

Jan 17, 2021

Literature

മുത്തുപിള്ള

ഇ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ

Jan 11, 2021

Literature

മുത്തുപിള്ള

ഇ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ

Dec 29, 2020

Health

അറിവുകൾക്ക് എന്തിനാണ് വേലിക്കെട്ട്?

ഇ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ

Apr 07, 2020