സന്ധ്യ എൻ.പി.

കവി. ശ്വസിക്കുന്ന ശബ്​ദം മാത്രം,​ പെൺബുദ്ധൻ എന്നിവ കവിത സമാഹാരങ്ങൾ

Poetry

തിരുമ്മിത്തിരുമ്മിക്കണ്ണു ചുമന്ന് വേനലാവുന്നു

സന്ധ്യ എൻ.പി.

May 26, 2023

Literature

എന്നിൽ ലയിക്കണം പുസ്തകം

സന്ധ്യ എൻ.പി.

Feb 26, 2023

Poetry

മരിച്ചാലും തീരാത്ത മണമുള്ള പൂക്കൾ

സന്ധ്യ എൻ.പി.

Dec 17, 2022

Short Story

പ്രണയ വൈറസ്

സന്ധ്യ എൻ.പി.

Oct 23, 2022

Society

ഞാൻ യുക്തിവാദിയാണോ ​​​​​​​വിശ്വാസിയാണോ?

സന്ധ്യ എൻ.പി.

Oct 08, 2022

Poetry

കാറ്റുകാലം

സന്ധ്യ എൻ.പി.

Jun 28, 2022

Book Review

‘മോഹമുള്ള്​’: പെൺപേടിയാൽ മലയാളി മാറ്റിവെച്ച പുസ്​തകം

സന്ധ്യ എൻ.പി.

May 25, 2022

Short Story

സമുദ്രക്കനി ആയതിൽപ്പിന്നെ...

സന്ധ്യ എൻ.പി.

Apr 05, 2022

Poetry

ഒരു കവിൾ മണം

സന്ധ്യ എൻ.പി.

Jan 24, 2022

Poetry

രണ്ടു കവിതകൾ

സന്ധ്യ എൻ.പി.

Nov 02, 2021

Society

പ്രണയത്തിന്റെ ആറാം വർഷത്തിൽ ജാതിയെ മറികടന്ന് ഞങ്ങൾ കെട്ടി, ഒറ്റജീവിതമായി

സന്ധ്യ എൻ.പി.

Sep 30, 2021

Short Story

പ്രണയ വൈറസ്

സന്ധ്യ എൻ.പി.

Sep 08, 2021

Poetry

അപരാഹ്നം

സന്ധ്യ എൻ.പി.

Jun 30, 2021

Poetry

പാറ്റമുത്തം

സന്ധ്യ എൻ.പി.

Apr 07, 2021

Reading a Poet

ലളിത സവാരിക്കാരൻ

സന്ധ്യ എൻ.പി.

Mar 03, 2021

Poetry

യാത്രികൻ

സന്ധ്യ എൻ.പി.

Dec 17, 2020