സച്ചിദാനന്ദൻ

കവി, വിവർത്തകൻ, എഡിറ്റർ. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അധ്യക്ഷൻ. കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. അഞ്ചുസൂര്യൻ, പീഡനകാലം, ഇവനെക്കൂടി, സാക്ഷ്യങ്ങൾ, സമുദ്രങ്ങൾക്ക്​ മാത്രമല്ല തുടങ്ങിയ കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾക്കുപുറമേ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എഴുതിയ കവിതകളുടെ സമാഹാരങ്ങൾ, നാടകം, പഠനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നിരവധി കൃതികൾ. കവിതകൾ ലോകഭാഷകളിലേക്ക്​ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു.

India

ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടത് ഫാഷിസ്റ്റ് ശക്തിയോടാണ്, ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് ജയിച്ചേ തീരൂ…

സച്ചിദാനന്ദൻ

Apr 19, 2024

Kerala

‘അക്കാദമികളിൽ സ്വയംഭരണം ശക്തമാകണം, സർക്കാർ ഇടപെടൽ ഓഡിറ്റിൽ മാത്രം ഒതുക്കണം’

സച്ചിദാനന്ദൻ

Jul 12, 2023

Opinion

ജനിച്ചത് ഹിന്ദുരാഷ്ട്രത്തിലായിരുന്നില്ല, മരിക്കേണ്ടിവരിക ഒരു ഹിന്ദുരാഷ്ട്രത്തിലായിരിക്കുമോ?

സച്ചിദാനന്ദൻ

Aug 11, 2022

Cultural Studies

ഏതു നിസ്സാര രാഷ്ട്രീയ- സാമൂഹ്യപ്രശ്‌നത്തിലും എല്ലാ എഴുത്തുകാരും പ്രതികരിക്കണം എന്നത് അസാദ്ധ്യമാണ്

സച്ചിദാനന്ദൻ, കെ. കണ്ണൻ

Jun 28, 2022

Poetry

ഓട്ടം

സച്ചിദാനന്ദൻ

May 04, 2022

Media

എഴുത്തുകാരുടെ നിലപാടും മാധ്യമങ്ങളും; ഋജുരേഖാവാദികളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ

സച്ചിദാനന്ദൻ

Oct 09, 2021

Kerala

ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മലയാളികൾക്ക് ​​​​​​​വേറെ ഒരു ചോയ്‌സും ഞാൻ കാണുന്നില്ല

സച്ചിദാനന്ദൻ

Mar 31, 2021

Literature

ഒരംഗീകാരം, ഒരു പ്രഹരം

സച്ചിദാനന്ദൻ

Feb 16, 2021

Memoir

സുഗതകുമാരിയെ ഓർത്ത് സച്ചിദാനന്ദൻ എഴുതുന്നു

സച്ചിദാനന്ദൻ

Dec 23, 2020

Short Story

ഹോട്ടൽ

സച്ചിദാനന്ദൻ

Dec 08, 2020

Human Rights

അടച്ച വാതിലുകൾക്കു പിറകിൽ

സച്ചിദാനന്ദൻ

Jul 30, 2020

Health

ഒരു കോവിഡ് കഥ; ചില പാഠങ്ങളും

സച്ചിദാനന്ദൻ

Jul 14, 2020

Poetry

ലോകം മാറുന്നില്ല

സച്ചിദാനന്ദൻ

Apr 28, 2020

Poetry

പക്ഷികളുടെ രാഷ്ട്രം

സച്ചിദാനന്ദൻ

Apr 13, 2020