ആർ. രാജഗോപാൽ

കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ദ ടെലഗ്രാഫ്പത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റർ