രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണൻ

എഞ്ചിനീയർ. ഐ. ടി. മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ആനുകാലികങ്ങളിൽ സാഹിത്യസംബന്ധിയായ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.

Book Review

യുക്രെയ്ൻ സംഭവിക്കാൻ കാത്തിരുന്ന ഒരു ദുരന്തമായിരുന്നു

രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണൻ

Mar 07, 2022

Literature

2021-ൽ രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണൻ വായിച്ച മികച്ച പുസ്തകം- The Greatest Tamil Stories Ever Told

രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണൻ

Jan 04, 2022

India

ബംഗാൾ; വിഭജിക്കപ്പെട്ട ഭൂപടത്തിലെ മണ്ണും മനുഷ്യരും

രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണൻ

Nov 02, 2021

Literature

ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സു കൊണ്ടോ പലായനം ചെയ്യാത്തവർ ആരും ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല

രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണൻ

Oct 09, 2021

World

പൊക്കിൾക്കൊടി കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ

രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണൻ

Sep 02, 2021

World

പുറപ്പെട്ടുപോകുന്നയിടങ്ങൾ, ചിതറിത്തെറിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾ

രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണൻ

Aug 11, 2021

World

കറുത്ത മുസ്‌ലിമിന്റെ വ്യഥ

രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണൻ

Jul 08, 2021

Human Rights

അഭയാർഥികളുടെ സ്വയംഭരണാവകാശത്തെക്കുറിച്ച് ചില വിചാരങ്ങൾ

രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണൻ

Jun 04, 2021

Books

നോൺ- ഫിക്ഷനാണ് കോവിഡുകാലത്തിന്റെ പുസ്തകം

രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണൻ

Apr 22, 2021

Book Review

വീർത്ത മനുഷ്യശവങ്ങളുടെ തെരുവാണ് സിറിയ

രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണൻ

Apr 10, 2021

Book Review

പ്രണയത്തിന്റെ വിഷമവൃത്തങ്ങൾ

രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണൻ

Mar 05, 2021

Reading a Poet

ഗോത്രസംസ്‌കാരത്തിന്റെ മഷിനോട്ടം

രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണൻ

Feb 18, 2021

Book Review

'ജെറുസലേം, ഫലസ്തീൻ'

രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണൻ

Feb 03, 2021

Book Review

ദേശീയഗീതം ദേശീയമുരൾച്ചയായി പരിണമിക്കുന്ന ശബ്ദം

രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണൻ

Jan 14, 2021

Religion

മതം, രാഷ്ട്രീയം, ജീവിതം

രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണൻ

Jan 01, 2021

Book Review

മതിലില്ലാത്ത ജർമനിയിൽ ജനിച്ചവരുടെ ജീവിതം, രാഷ്​ട്രീയം

രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണൻ

Dec 14, 2020

Book Review

മുസ്‌ലിമായി ജീവിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എത്രത്തോളം ദുഷ്‌കരമാണ്?

രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണൻ

Nov 23, 2020

Books

നെരൂദ, ചിലി ഏകാധിപത്യത്തിന്റെ ചേരികളിൽനിന്ന് ഒരനുഭവക്കുറിപ്പ്

രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണൻ

Oct 12, 2020

Books

അഭയാർഥികൾ അപരന്മാർ

രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണൻ

Aug 26, 2020

World

സിറിയ ഒരു ശവശരീരമാണ്

രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണൻ

Aug 04, 2020

World

അനിശ്ചിതമായി കാത്തുനിൽക്കുന്നവരുടെ 'ഉമ്മറപ്പടി അസ്തിത്വം'

രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണൻ

Jul 26, 2020

World

പലായനങ്ങളുടെ ഭൂപടം

രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണൻ

Jul 17, 2020

Book Review

ഏകാന്തതയുടെ പാളങ്ങൾ

രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണൻ

Apr 04, 2020

Book Review

ഇടങ്ങൾ തേടുന്ന ശരീരം

രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണൻ

Mar 21, 2020