സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം

ചിത്രകാരൻ, കവി, കലാവിമർശകൻ, ക്യുറേറ്റർ. ശരീരസമേതം മറൈൻഡ്രൈവിൽ, ചിലന്തിനൃത്തം (കവിത), നഷ്​ടദേശങ്ങളുടെ കല, ക്വാറൻറയിൻ നോട്ട്​സ്​: തടങ്കൽദിനങ്ങളിലെ കലാചിന്തകൾ എന്നീ പുസ്​തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

Obituary

സംഘർഷങ്ങളിൽനിന്ന് സൗന്ദര്യത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച ഒറ്റയാൾപ്പക്ഷി

സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം

Feb 11, 2024

Art

ഉള്ളതിൽ കൂടുതൽ കാണൽ, ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിന്റെ ശ്വാസത്തുടർച്ചകൾ

സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം

Dec 01, 2023

Poetry

പക്ഷിക്കണ്ണ്

സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം

Jun 09, 2023

Poetry

ഏറ്റം

സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം

Oct 22, 2022

Reading a Poet

നഖത്തിൽ മുളച്ച വിത്ത്

സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം

Aug 10, 2022

Poetry

വരാൽച്ചുഴി

സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം

Jul 26, 2022

Poetry

ബാർമേറ്റ്

സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം

Apr 27, 2022

Art

‘ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തിന്നുന്നവരു'ടെ 136 വാൻഗോഗ് വർഷങ്ങൾ

സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം

Dec 30, 2021

Reading a Poet

ഞാൻ ഒരു പാറയുടെ വിള്ളലിൽ മുഖമമർത്തുന്നു മേതിൽക്കവിതയുടെ സ്പർശമാപിനികൾ

സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം

Oct 10, 2021

Memoir

തീനോർമ

സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം

Jul 07, 2021

Poetry

പുലരി ടീസ്റ്റാൾ

സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം

Jan 18, 2021