സി. അനൂപ്​

നോവലിസ്​റ്റ്​, കഥാകൃത്ത്​. 30 വർഷമായി പത്ര- ദൃശ്യ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ. പ്രണയത്തിന്റെ അപനിർമ്മാണം, പരകായപ്രവേശം, കടൽച്ചൊരുക്ക്, നെപ്പോളിയന്റെ പുച്ച, ഇ.എം.എസും ദൈവവും, രാച്ചുക്ക് (കഥാ സമാഹാരങ്ങൾ), വിശുദ്ധ യുദ്ധം (നോവൽ) ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ യാത്രാ പുസ്തകം ( പീറ്റർമാരിസ് ബർഗിലെ തീവണ്ടി ) - യാത്രാവിവരണം എന്നിവ പ്രധാന പുസ്​തകങ്ങൾ.

Novel

ദസ്വിദാനിയ ലെനിൻ Good bye Lenin | 21

സി. അനൂപ്​

Dec 01, 2023

Novel

ദസ്വിദാനിയ ലെനിൻ Good bye Lenin | 20

സി. അനൂപ്​

Nov 23, 2023

Novel

ദസ്വിദാനിയ ലെനിൻ Good bye Lenin | 19

സി. അനൂപ്​

Nov 17, 2023

Novel

ദസ്വിദാനിയ ലെനിൻ Good bye Lenin | 18

സി. അനൂപ്​

Nov 10, 2023

Novel

ദസ്വിദാനിയ ലെനിൻ Good bye Lenin | 17

സി. അനൂപ്​

Nov 03, 2023

Novel

ദസ്വിദാനിയ ലെനിൻ Good bye Lenin | 16

സി. അനൂപ്​

Oct 17, 2023

Novel

ദസ്വിദാനിയ ലെനിൻ Good bye Lenin | 15

സി. അനൂപ്​

Oct 13, 2023

Novel

ദസ്വിദാനിയ ലെനിൻ Good bye Lenin | 14

സി. അനൂപ്​

Oct 06, 2023

Novel

ദസ്വിദാനിയ ലെനിൻ Good bye Lenin | 13

സി. അനൂപ്​

Sep 29, 2023

Novel

ദസ്വിദാനിയ ലെനിൻ Good bye Lenin | 12

സി. അനൂപ്​

Sep 22, 2023

Novel

ദസ്വിദാനിയ ലെനിൻ Good bye Lenin | 11

സി. അനൂപ്​

Sep 15, 2023

Novel

ദസ്വിദാനിയ ലെനിൻ Good bye Lenin | 10

സി. അനൂപ്​

Sep 08, 2023

Novel

ദസ്വിദാനിയ ലെനിൻ Good bye Lenin | 9

സി. അനൂപ്​

Sep 01, 2023

Novel

ദസ്വിദാനിയ ലെനിൻ Good bye Lenin | 8

സി. അനൂപ്​

Aug 25, 2023

Novel

ദസ്വിദാനിയ ലെനിന്‍ Good bye Lenin | 7

സി. അനൂപ്​

Aug 18, 2023

Novel

ദസ്വിദാനിയ ലെനിന്‍ | Good bye Lenin | 6

സി. അനൂപ്​

Aug 11, 2023

Novel

ദസ്വിദാനിയ ലെനിന്‍ | Good bye Lenin | 5

സി. അനൂപ്​

Aug 04, 2023

Novel

ദസ്വിദാനിയ ലെനിന്‍ | Good bye Lenin | 4

സി. അനൂപ്​

Jul 28, 2023

Novel

ദസ്വിദാനിയ ലെനിന്‍ Good bye Lenin 3

സി. അനൂപ്​

Jul 20, 2023

Novel

ദസ്വിദാനിയ ലെനിന്‍ Good bye Lenin | 2

സി. അനൂപ്​

Jul 14, 2023

Novel

ദസ്വിദാനിയ ലെനിന്‍ Good bye Lenin

സി. അനൂപ്​

Jul 07, 2023