അശോകൻ ചരുവിൽ

കഥാകൃത്ത്, നോവലിസ്റ്റ്. സാംസ്​കാരിക പ്രവർത്തകൻ. 2018 മുതൽ പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം ജനറൽ സെക്രട്ടറി. സൂര്യകാന്തികളുടെ നഗരം, അശോകൻ ചരുവിലിന്റെ കഥകൾ, ആമസോൺ, ജലജീവിതം, മരിച്ചവരുടെ കടൽ, കങ്കാരുനൃത്തം, കാട്ടൂർ കടവ്​ തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന കൃതികൾ.

Kerala

പാർട്ടിയിലെ, നോവലിലെ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ അശോകൻ ചരുവിൽ

അശോകൻ ചരുവിൽ, വി.കെ. ബാബു

Jan 18, 2023

Society

അടൂർ, ശങ്കർ മോഹനെ ന്യായീകരിക്കുമെന്ന്​ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല: അശോകൻ ചരുവിൽ

അശോകൻ ചരുവിൽ

Jan 17, 2023

Kerala

ലിംബാളെ പറഞ്ഞത് സത്യം, സംഘപരിവാർ പരത്തുന്ന വിദ്വേഷത്തിന്റെ വിഷം കേരളത്തെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്

അശോകൻ ചരുവിൽ

Dec 17, 2022

Football

കാട്ടൂർക്കടവും ​​​​​​​ഫുട്​ബോളും

അശോകൻ ചരുവിൽ

Nov 14, 2022

Novel

കാട്ടൂർക്കടവ് 2018

അശോകൻ ചരുവിൽ

Oct 23, 2022

Literature

എഴുത്തിലെ ആത്മവിമർശനങ്ങൾ

അശോകൻ ചരുവിൽ

Oct 22, 2022

Politics

സ്വന്തം ചോരയിൽ നനഞ്ഞു വന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഏതിരുളിലും ജനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനാവും

അശോകൻ ചരുവിൽ

Feb 17, 2022

Social Media

ഡിജിറ്റൽ ആൾക്കൂട്ടം ജനകീയാഭിപ്രായങ്ങളാണ്​ എന്ന്​ വിശ്വസിക്കാനാകില്ല

അശോകൻ ചരുവിൽ

Jan 25, 2022

Memoir

അഷ്‌റഫ് മലയാളിയില്ലാതെയുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര അപൂർണമായിരിക്കും

അശോകൻ ചരുവിൽ

Nov 12, 2021

Novel

കാട്ടൂർക്കടവ് 2018

അശോകൻ ചരുവിൽ

Oct 23, 2021

Novel

കാട്ടൂർക്കടവ് 2018

അശോകൻ ചരുവിൽ

Oct 14, 2021

Novel

കാട്ടൂർക്കടവ് 2018

അശോകൻ ചരുവിൽ

Oct 09, 2021

Novel

കാട്ടൂർക്കടവ് 2018

അശോകൻ ചരുവിൽ

Sep 29, 2021

Novel

കാട്ടൂർക്കടവ് 2018

അശോകൻ ചരുവിൽ

Sep 25, 2021

Novel

കാട്ടൂർക്കടവ് 2018

അശോകൻ ചരുവിൽ

Sep 18, 2021

Novel

കാട്ടൂർക്കടവ് 2018

അശോകൻ ചരുവിൽ

Sep 12, 2021

Novel

കാട്ടൂർക്കടവ് 2018

അശോകൻ ചരുവിൽ

Sep 04, 2021

Novel

കാട്ടൂർക്കടവ് 2018

അശോകൻ ചരുവിൽ

Aug 28, 2021

Novel

കാട്ടൂർക്കടവ് 2018

അശോകൻ ചരുവിൽ

Aug 21, 2021

Novel

കാട്ടൂർക്കടവ് 2018

അശോകൻ ചരുവിൽ

Aug 11, 2021

Novel

കാട്ടൂർക്കടവ് 2018

അശോകൻ ചരുവിൽ

Aug 06, 2021

Novel

കാട്ടൂർക്കടവ് 2018

അശോകൻ ചരുവിൽ

Jul 30, 2021

Novel

കാട്ടൂർക്കടവ് 2018

അശോകൻ ചരുവിൽ

Jul 24, 2021

Novel

കാട്ടൂർക്കടവ് 2018

അശോകൻ ചരുവിൽ

Jul 16, 2021