അമ്മു വള്ളിക്കാട്ട്

കവി. ‘പെൺവിക്രമാദിത്യം പേശാ മടന്തയും മുലമടന്തയും' എന്ന പുസ്​തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

Travel

പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക്​ ചിതറിച്ചിതറി ഞാൻ, എന്റെ യാത്രകൾ

അമ്മു വള്ളിക്കാട്ട്

Apr 10, 2023

Poetry

കുരുടി

അമ്മു വള്ളിക്കാട്ട്

Oct 22, 2022

Travel

മൺ മാസ്റ്റബകളിലെ ഉറക്കം, പിൻമടക്കം

അമ്മു വള്ളിക്കാട്ട്

Sep 24, 2022

Travel

ഗതികേടിന്റെ സത്യകഥകൾ

അമ്മു വള്ളിക്കാട്ട്

Sep 17, 2022

Travel

പിരമിഡുകൾ അനന്തവിഹായസ്സിലേക്കുള്ള മൃത്യുവിതാനം

അമ്മു വള്ളിക്കാട്ട്

Sep 10, 2022

Travel

കാഫ്രെ മുഖനായ് സ്​ഫിങ്ക്​സ്​

അമ്മു വള്ളിക്കാട്ട്

Sep 03, 2022

Travel

നൃത്തശരീരത്തിലെ പെണ്ണൂറയലുകൾ

അമ്മു വള്ളിക്കാട്ട്

Aug 27, 2022

Travel

ഉദയസൂര്യന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നടന്നുപോകുമ്പോൾ

അമ്മു വള്ളിക്കാട്ട്

Aug 06, 2022

Travel

പൊക്കിൾക്കൊടിത്തണ്ടൊടിഞ്ഞ ജലനീലത്താമരകൾ

അമ്മു വള്ളിക്കാട്ട്

Jul 30, 2022

Travel

കൽനെഞ്ചു പിളരുന്ന കദനകഥനങ്ങൾ

അമ്മു വള്ളിക്കാട്ട്

Jul 22, 2022

Travel

ആകാശം ചൂഴ്‌ന്നെടുക്കും അമുൻ റായുടെ പ്രകാശസൂചികൾ

അമ്മു വള്ളിക്കാട്ട്

Jul 14, 2022

Travel

മുതലമമ്മികളുടെ നൈലോരം

അമ്മു വള്ളിക്കാട്ട്

Jul 07, 2022

Travel

ചുവർചിത്രങ്ങളുടെ സ്വപ്നവർണ്ണ രാജി

അമ്മു വള്ളിക്കാട്ട്

Jun 30, 2022

Travel

നൈൽ വിളിയ്ക്കുന്നു, ജലഹൃദയങ്ങളുടെ തൂവൽഭാരം

അമ്മു വള്ളിക്കാട്ട്

Jun 24, 2022

Travel

നൃത്തം ചെയ്യാൻ എന്റെ ഈജിപ്ത്

അമ്മു വള്ളിക്കാട്ട്

Jun 15, 2022

Travel

കെമറ്റിൽ ഹൈറോഗ്ലിഫിക്: ​​​​​​​നാട്ടുലിപിയുടെ ഗൂഢരഹസ്യങ്ങൾ

അമ്മു വള്ളിക്കാട്ട്

Jun 09, 2022

Poetry

ഗർഭച്ഛിദ്രം

അമ്മു വള്ളിക്കാട്ട്

May 18, 2022

Social Media

കൊട്ടിഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന പല സൈബർ ആക്രമണങ്ങളും കേവലം ഇരവാദം പോലെ തോന്നുന്നു

അമ്മു വള്ളിക്കാട്ട്

Jan 27, 2022

Memoir

ആണിയടിച്ചുപൊടിഞ്ഞ ഒരു ചോരത്തുള്ളി

അമ്മു വള്ളിക്കാട്ട്

Nov 05, 2021

Poetry

പ്രേമഗീതകങ്ങൾ/ Love letters

അമ്മു വള്ളിക്കാട്ട്

Oct 21, 2021

Poetry

താഹ ഇൻ ഗിലറ്റീൻ

അമ്മു വള്ളിക്കാട്ട്

May 05, 2021

Poetry

ആയിഷയും ദേവകിയും

അമ്മു വള്ളിക്കാട്ട്

Nov 18, 2020

Health

മരുഭൂമിയിൽ ഒരു കൊറോണകാലത്ത്

അമ്മു വള്ളിക്കാട്ട്

Oct 10, 2020

Poetry

പെൺ വിക്രമാദിത്യം പേശാ മടന്തയും മുലമടന്തയും; അമ്മു വള്ളിക്കാട്ടിന്റെ കവിതകൾ

അമ്മു വള്ളിക്കാട്ട്

Sep 22, 2020