പ്രഭാഹരൻ കെ. മൂന്നാർ

ഗവേഷകൻ, അധ്യാപകൻ. മാർക്​സിസം, പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം എന്നീ വിഷയങ്ങളെ മുൻനിർത്തി​ക്കൊണ്ടുള്ള വിമർശനാത്മക സാഹിത്യനിരൂപണമാണ് താത്പര്യവിഷയം.

Autobiography

തലമുറകളായി ഞങ്ങൾ മൂന്നാറിലുണ്ട്; പക്ഷേ, മലയാളികളാണ് എന്നതിന് രേഖയില്ല, തെളിവുമില്ല

പ്രഭാഹരൻ കെ. മൂന്നാർ

Feb 23, 2024

Cultural Studies

പുതുപുതു പൊയ്കൾ

പ്രഭാഹരൻ കെ. മൂന്നാർ

Feb 16, 2024

Autobiography

ദേവികുളം വില്ലേജോഫീസ് എന്ന ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് സാമ്രാജ്യം

പ്രഭാഹരൻ കെ. മൂന്നാർ

Feb 15, 2024

Autobiography

മൂന്നാർ; ‘കമ്പനി വക’

പ്രഭാഹരൻ കെ. മൂന്നാർ

Feb 08, 2024

Autobiography

തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾ സ്കൂളിൽ പോകാനൊഴുക്കിയ വിയർപ്പുകൾ

പ്രഭാഹരൻ കെ. മൂന്നാർ

Feb 02, 2024

Autobiography

അടിമത്തൊഴിലിനായി വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട അഞ്ച് തലമുറകൾ

പ്രഭാഹരൻ കെ. മൂന്നാർ

Jan 26, 2024

Autobiography

മൂന്നാറിൽ അരങ്ങേറിയ ​‘ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം’

പ്രഭാഹരൻ കെ. മൂന്നാർ

Jan 19, 2024

Memoir

ബീൻസ്, ചീര, വെളുത്തുള്ളി മണങ്ങളുള്ള മൂന്നാർ മണ്ണ്

പ്രഭാഹരൻ കെ. മൂന്നാർ

Jan 12, 2024

Autobiography

ബീഫ് തിന്നുതിമിർത്ത ഉത്സവകാലങ്ങൾ

പ്രഭാഹരൻ കെ. മൂന്നാർ

Dec 29, 2023

Autobiography

ശമ്പളം ഒരണയിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപയാകാനെടുത്തത് അര നൂറ്റാണ്ട്

പ്രഭാഹരൻ കെ. മൂന്നാർ

Dec 22, 2023

Autobiography

കോൺഗ്രസും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും തൊഴിലാളി ഐക്യവും

പ്രഭാഹരൻ കെ. മൂന്നാർ

Dec 15, 2023

Autobiography

തൊഴിലാളിഐക്യത്തിലേക്കുണരുന്ന മൂന്നാർ

പ്രഭാഹരൻ കെ. മൂന്നാർ

Nov 23, 2023

Autobiography

കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുലപ്പാൽ നൽകാനുള്ള അവകാശത്തിനായി ഒരു തൊഴിലാളി സമരം

പ്രഭാഹരൻ കെ. മൂന്നാർ

Nov 17, 2023

Autobiography

മൂന്നാർ എന്ന ‘വികസിത രാജ്യ’ത്തേക്ക് തൊഴിലാളികളുടെ രണ്ടാം വരവ്

പ്രഭാഹരൻ കെ. മൂന്നാർ

Nov 10, 2023

Autobiography

മൂന്നാറിന്റെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് മനസ്സ്

പ്രഭാഹരൻ കെ. മൂന്നാർ

Nov 03, 2023

Autobiography

വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളിലെ മൂന്നാം തലമുറ

പ്രഭാഹരൻ കെ. മൂന്നാർ

Oct 20, 2023

Memoir

മൂന്നാറിന്റെ കണ്ണും കരളും

പ്രഭാഹരൻ കെ. മൂന്നാർ

Oct 20, 2023

Autobiography

1924: മൂന്നാറിന്റെ മരണവർഷം

പ്രഭാഹരൻ കെ. മൂന്നാർ

Oct 13, 2023

Autobiography

മറയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു മൂന്നാർ പ്രളയം

പ്രഭാഹരൻ കെ. മൂന്നാർ

Oct 06, 2023

Human Rights

നീതിക്കുവേണ്ടി വാചാത്തി ചൊരിഞ്ഞ ചോര

പ്രഭാഹരൻ കെ. മൂന്നാർ

Sep 30, 2023

Autobiography

‘ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മൂന്നാര്‍’ എന്ന വ്യാജ ചരിത്രം

പ്രഭാഹരൻ കെ. മൂന്നാർ

Sep 29, 2023

Autobiography

ഹൈറേഞ്ചിൽ എത്ര ഏക്കർ കമ്പനിക്ക് സ്വന്തം? കണക്കുള്ള പാട്ടഭൂമി, കണക്കില്ലാത്ത കൈയേറ്റ ഭൂമി

പ്രഭാഹരൻ കെ. മൂന്നാർ

Sep 22, 2023

Autobiography

ഹൈറേഞ്ച്, അതൊരു വേറിട്ട ജീവിതമാണ്

പ്രഭാഹരൻ കെ. മൂന്നാർ

Sep 15, 2023

Autobiography

മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാമിൽ പുതഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്, ഒരു കാലത്തെ ജനപദം

പ്രഭാഹരൻ കെ. മൂന്നാർ

Sep 08, 2023