റിഹാൻ റാഷിദ്

നോവലിസ്​റ്റ്​. സമ്മിലൂനി, അഘോരികളുടെ ഇടയിൽ, ലക്ഷദ്വീപ് ഒരു സൂഫി ലാൻറ്​, ഡോൾസ്, പ്രണയ ജിന്നുകൾഎന്നിവ പ്രധാന കൃതികൾ.

India

ഗൗരി ലങ്കേഷിനെ കൊന്ന തോക്ക് ഇനിയും വെടിയുതിർത്തേക്കാം…

റിഹാൻ റാഷിദ്

Apr 19, 2024

Book Review

അപഹരിക്ക​പ്പെട്ട ദ്രാവിഡ ദൈവങ്ങളും സവർണ നുണക്കഥകളും

റിഹാൻ റാഷിദ്

Dec 29, 2023

Short Story

രൂ…സുദീപ്തവും ധ്യാനാത്മകവുമായ വചനങ്ങൾ

റിഹാൻ റാഷിദ്

Oct 20, 2023

Novel

12°38’10’’N

റിഹാൻ റാഷിദ്

May 05, 2023

Novel

12°38’10’’N

റിഹാൻ റാഷിദ്

Apr 28, 2023

Media

എഴുത്തുവരുമാനം കൊണ്ടുമാത്രം ജീവിക്കാനാകില്ല; ഇത്​ എന്റെ അനുഭവം കൂടിയാണ്​​

റിഹാൻ റാഷിദ്

Apr 12, 2023

Novel

12°38’10’’N

റിഹാൻ റാഷിദ്

Apr 08, 2023

Novel

12°38’10’’N

റിഹാൻ റാഷിദ്

Apr 02, 2023

Novel

12°38’10’’N

റിഹാൻ റാഷിദ്

Mar 24, 2023

Novel

12°38’10’’N

റിഹാൻ റാഷിദ്

Mar 09, 2023

Novel

12°38’10’’N

റിഹാൻ റാഷിദ്

Mar 01, 2023

Novel

12°38’10’’N

റിഹാൻ റാഷിദ്

Feb 15, 2023

Novel

12°38’10’’N

റിഹാൻ റാഷിദ്

Feb 10, 2023

Novel

12°38’10’’N

റിഹാൻ റാഷിദ്

Feb 04, 2023

Novel

12°38’10’’N

റിഹാൻ റാഷിദ്

Jan 27, 2023

Novel

12°38’10’’N

റിഹാൻ റാഷിദ്

Jan 21, 2023

Novel

12°38’10’’N

റിഹാൻ റാഷിദ്

Jan 12, 2023

Novel

12°38’10’’N

റിഹാൻ റാഷിദ്

Jan 08, 2023

Novel

12°38’10’’N

റിഹാൻ റാഷിദ്

Dec 31, 2022

Novel

12°38’10’’N

റിഹാൻ റാഷിദ്

Dec 25, 2022

Novel

12°38’10’’N

റിഹാൻ റാഷിദ്

Dec 19, 2022

Novel

12°38’10’’N

റിഹാൻ റാഷിദ്

Dec 11, 2022

Novel

12°38’10’N

റിഹാൻ റാഷിദ്

Dec 04, 2022

Novel

12°38'10'N

റിഹാൻ റാഷിദ്

Nov 27, 2022